• تلفن: 02188012280
دانشگاه تهران / 28 و 29 آبان ماه 1398 / دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ارزیابی رزومه‌ها

ارزیابی و دسته بندی رزومه کارجویان بر اساس معیارهای مشخص همواره یکی از خدمات مطرح در نمایشگاه‌های کار در سطح دانشگاه های دنیا می باشد. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در راستای تسهیل اشتغال کارجویان و کسب فرصت‌های شغلی توسط آنان از یک سو و همچنین پاسخ گویی دقیق به نیازهای استخدامی کارفرمایان از سوی دیگر اقدام به تهیه بانک معتبری از رزومه های کارجویان و امتیازبندی این رزومه ها نموده است. این بانک ارزشمند اطلاعاتی حاوی رزومه های افراد مستعد برای کسب فرصت های شغلی می‌باشد. از آنجایی که برای کارفرمایان کسب اطمینان از جذب رزومه های معتبر از نمایشگاهای کار همواره دغدغه بوده است لذا دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با بکارگیری ابزارهای مختلف برای سنجش شایستگی های کارجویان این اطمینان را می دهد که رزومه‌های پذیرفته شده دارای اعتبار کافی می باشد و بر مبنای نیاز سازمانها و نوع سفارش آنها بسته های متنوع رزومه‌های ارزیابی شده ارائه می‌گردند.