• تلفن: 02188012280
دانشگاه تهران / 28 و 29 آبان ماه 1398 / دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر بابک سهرابی

☷ رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر سعید روحانی

☷ معاون پژوهشی دانشکده مدیریت

☷ رئیس نمایشگاه کار

دکتر فرشته امین

☷ مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت

☷ دبیر علمی نمایشگاه کار

دکتر غلامرضا کرمی

☷ معاون اجرایی و دانشجویی دانشکده مدیریت

دکتر بیتا مشایخی

☷ معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت