• تلفن: 02188012280
دانشگاه تهران / 28 و 29 آبان ماه 1398 / دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
موردکاوی

تیم مورد کاوی نمایشگاه کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در راستای مشارکت با سازمان‌ها برای انتخاب نیروهای مستعد ، به طراحی کیس‌هایی در رابطه با چالش‌های خاص سازمان در حوزه‌های مختلف می پردازد و این موارد به کارجویان متقاضی ورود به سازمان‌های مورد نظر ارایه می‌گردد . نتایج حاصل از بررسی و تحلیل موردکاوی‌ها و راه‌کارهای پیشنهادی کارجویان برای حل مسائل و مشکلات واقعی سازمان‌ها در حوزه های مختلف، در قالب گزارش‌هایی در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرد. همچنین این مورد‌کاوی‌ها در پلتفرم جمع سپاری نوآوید جهت دریافت نظرات افراد متخصص و حرفه‌ای قرار خواهد گرفت.