• تلفن: 02188012280
دانشگاه تهران / 28 و 29 آبان ماه 1398 / دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
نمایشگاه کار دانشگاه تهران

نمایشگاه دانشگاه تهران

غرفه‎های نمایشگاه کار دانشگاه تهران

غرفه های موجود در نمایشگاه

پکیج ویژه حامیان طلایی

پکیج ویژه حامیان نقره‎ای